" Tüm iyi şeyler ucuz, tüm kötü şeyler çok pahalıdır. "
 
Henry David Thoreau
TUBİTAK TEYDEB 1501 SANAYİ AR-GE DESTEKELME PROGRAMI

 Sanayi Ar-Ge Projeleri destekleme programı ile hem KOBİ hem de Büyük işletmeler firma düzeyinde yenilik, katma değer yaratan çalışmaları desteklenir. Yenilik, KOBİ desteğinde olduğu gibi 2 ana başlıkta değerlendirilir.

Ürün Geliştirme :
1 - Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi
(Temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)
2- Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
(Benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
3- Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi
(Kendisinden yeni modellerin türetilebileceği  temel bir ürünün geliştirilmesi)
4-Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
5-Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
(Yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
Süreç Geliştirme :
1- Maliyet düşürücü veya standart / kalite yükseltici sonuçların elde edilmesi amacı ile yeni tekniklerin geliştirilerek uygulanması,
2- Üretimle ilgili olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji geliştirmesi
 
 Destek Miktarı : Üst Limit Yok
 Destek Türü : Hibe (Geri Ödemesiz)
 Destek Oranı : %40 %60 (Harcama kalemlerine göre değişiklik gösterir.)
 Proje Süresi : 36 Ay
 Başvuru Şekli Tüm yıl boyunca yapılabilir.
 Destek Ödemeleri: Hak ediş usulü ile yapılabilir.
1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz – 31 Aralık dönemlerinde yapılan harcamalar beyan edilir. Destek oranında hibe geri ödenir.
Şartlar :
Herhangi bir kısıt olmaksızın uygun tüm projeler desteklenir.
 
Desteklenen Ar-ge Çalışmaları :
a) Kavram Geliştirme,
b) Teknolojik / Teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Gelişen kavramdan tasarıma geçiş süresince yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi ve pilot tesisinin kurulması
f) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
g) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri,
 
Desteklenen Harcamalar :
a) Ar-ge projesinde görevli personel giderleri (brüt maaş üzerinden),
b) Proje personeline ve varsa danışmanlarına ait seyahat gideri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Yurt içi yurtdışı hizmeti ve diğer hizmet alım gideri,
e) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
f) Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların  danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir,
g) Malzeme ve sarf giderleri,
 
 
Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri