" Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar 'kalite bilinci'nin varlığı gereklidir. "
 
Armand V. Fiegenbaum
İNSAN KAYNAKLARI-İnsan Kaynaklarının Yönetimi danışmanlığı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI NEDİR?

Genel olarak, bir organizasyondaki tüm çalışanlar “insan kaynakları” nı oluşturur. Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta ve alt kadame yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam-süreli ya da kısmi süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel organizasyonun insan kaynaklarını oluşturur.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR?

İnsan Kaynaklarının Yönetimi denildiğinde ise organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, organizasyonların amaçları organizasyon türüne göre değişmektedir

Kamu, özel ve üçüncü sektör organizasyonların amaçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Özel organizasyonların temel amacı kar iken, kamu ve özel organizasyonların temel amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya topluma hizmet etmektir.

Şüphesiz, özel organizasyonlar da mal ve hizmet üreterek toplumun ihtiyaçlarını karşılar ve topluma hizmet eder. Ancak, özel organizasyonların temel amacı aslında kar sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Her üç organizasyonun ortak amaçları ise “kalite” ve “verimlilik” ilkeleri çerçevesinde faaliyette bulunmaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMACI

İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,

Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek,

İnsanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak,

Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak,

Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak; kişilerin iş performanslarına dayalı ücret takdir etmek ve bunu mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde yapmak.

Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan; değişimden yararlanmaktır.


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI

Personel Sicil Dosya Formatının oluşturulması

İş Başvuru Formu’nun hazırlanması

Hizmet Sözleşmelerinin gözden geçirilmesi

Deneme süresinde, personelin işinde yeterliliği ile ilgili “Kontrol ve Değerlendirme Formu “nun oluşturulması

Personelin, İşe Alımı ve İşten Ayrılması ile ilgili Resmi kurum ve kuruluşlara gönderilen evrak ile ilgili mevcut verilerin incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi

Çalışma Belgesi Formatının hazırlanması

İş / Görev Tanımlarının gözden geçirilmesi

Personel Yönetmeliğinin Hazırlanması

İç Yönetmeliğinin Hazırlanması

Kurumsal Çalışma İlkelerinin hazırlanması

İşyeri Disiplin Yönetmeliği ve İşyeri Disiplin Kurulu’nun oluşturulması

İşlerin yürütümü ile ilgili;

" İzin, Vizite, Fazla Mesai, Personel İstihdamı Eğitim, Rotasyon vb. konularda Talimat
ve Prosedürlerin hazırlanması "

" Yıllık İzin Defterlerinin gözden geçirilmesi eksikliklerinin giderilmesi ve
denetlenmesi "

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri