" Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar 'kalite bilinci'nin varlığı gereklidir. "
 
Armand V. Fiegenbaum
TS EN ISO 18001:2007 - İş güvenliği İşçi Sağlığı
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği sanayileşme sonrası iş yerlerinde yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek hastalıkları nedeniyle maddi ve manevi kayıpların yaşanmasıyla beraber ortaya çıkmış ve gün geçtikçe önem kazanmakta olan bir alandır. Günümüzde Devlet, Sivil Toplum Örgütleri, çalışanlar ve toplum tarafında işyerlerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının hazırlanması kuruluşlardan beklenmektedir.

Çalışma hayatını etkileyen pek çok risk vardır ve bu riskler hem çalışanı hem işvereni hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. Organizasyonlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi zararları en aza indirmek için iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını daha kapsamlı ve sistematik olarak ele almak durumunda kalmaktadırlar. Uluslararası şartlara , ve yasal gereksinimlere uygunluğun zorunlu olmasıyla birlikte, organizasyonlar etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin, finansal değerlere, üretime, dağıtıma, pazarlamaya, halkla ilişkilere, kurum imajına ve çalışanlara olan katkılarını da görmek ve ölçmek istemektedirler İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

NEDEN OHSAS 18001?
Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.
Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi.
İş performansını artırmak;
Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi
Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.

OHSAS 18001 ILE ILGILI BAZI TANIMLAR:

Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalısma alanında ki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili ISG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun ISG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
Risk Değerlendirmesi: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ UYGULAMA SÜRECİ

Aşağıdaki adımlar ile OHSAS 18001 İSGYS kurulabilir.

• İSG Risk Değerlendirme Eğitimi Düzenlenmesi,
• Proje lideri ve ekibi ile birlikte İSG sistem yapısının oluşturulması,
• İSG politikasının belirlenmesi
• İSG yasal gerekliliklerinin tespiti
• Risk Değerlendirmelerinin ve tehlikeli iş analizlerinin yapılarak risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulama planının oluşturulması
• İSG hedeflerinin ve yönetim programının oluşturulması
• İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
• İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması
• Acil durum prosedür ve planlarının oluşturulması
• Performans ölçüm ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
• İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi
• İSG Dokümantasyonun hazırlanması ve uygulamaya dönük geliştirilmesi
• İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibinin oluşturulması,
• İç Denetçi Eğitiminin verilmesi
• İç denetimlerin yerine getirilmesi, raporlanması ve düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesi belgelendirme öncesi iç denetim yapılması şeklindedir.
• Gözden Geçirme Toplantısının yapılması ile tam bir yönetim çevriminin gerçekleştirilmesi
• Belgelendirme Başvurusunun Yapılması ve belgelendirme denetimi


Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 






Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri