" Kalite süreci, birbirine paralel, birbirine sarılmış iki soruya yönelir: 'Doğru şeyleri mi yapıyoruz ?' ve 'Şeyleri doğru mu yapıyoruz?' "
 
Towsend ve Gebhardt
TS EN ISO 14001:2004 - Çevre Yönetim Sistemi
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı'dır. Bu seri, kuruluşlarla ilgili tüm çevresel konuları kapsamak üzere tasarlanmıştır ve kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standart Prensipleri
Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.

Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır.

Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.
Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

NEDEN ISO 14001 ?
ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

* Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
* Çevresel performansın artırılması
* Market Stratejileri:
* Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
* Firma itibar ve Pazar payının artırılması
* Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
* Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
* Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
* Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
* İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
* ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

ISO 14001 İLE İLGİLİ TERİM ve KAVRAMLAR
Sürekli gelişme: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

Çevre boyutu: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. 

Çevre etkisi: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.Çevre politikası: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır. 

Kirlenmenin önlenmesi: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tâbi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikâmesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır. 

Sürdürülebilir kalkınma: Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

Hayat boyu değerlendirme: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi Sistemi: Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde firmalar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır. Çevresel sorumlulukların gösterilmesi muhtemelen en yeni yönetim görevidir. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi sahibi olmak şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA SÜRECİ
Bir işletmede, çevre yönetim sistemi alt yapısı aşağıdaki adımlar uygulanarak kurulabilir

• Temel Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
• Proje ekibi ile ÇYS yapısının tasarlanması
• ÇYS politikasının belirlenmesi
• Çevre mevzuat tarama ve yasala gerekliliklerin tespiti
• Çevresel boyutların analizi ve çevresel risklerin kontrol yöntemlerin tespiti ve uygulanması
• ÇYS amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve programların oluşturulması
• Çevresel operasyon kontrol prosedürlerinin oluşturulması
• ÇYS görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
• Acil durum prosedür ve planların oluşturulması
• ÇYS performans ölçüm ve izleme sisteminin kurulması
• ÇYS Uygunsuzlukların raporlama alt yapısının kurulması
• ÇYS dokümantasyon ihtiyacının tespiti ve hazırlanması
• İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibin oluşturulması ve eğitilmesi
• İç Denetimlerin yapılması, raporlanması ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi
• Yasalara ve organizasyonun uymakla yükümlü olduğu özel şartlara uygunluk değerlendirme sistemi için prosedür oluşturulması
• Uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması
• Yönetimin gözden geçime faaliyetinin gerçekleştirilmesiDetaylı bilgi için bize ulaşınız.

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri