" Kalite doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymaktır. "
 
Charles A. Mills
TS EN ISO 9001:2008 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001

Kalite Güvence Sisteminin (ISO 9001) amacı tüm kuruluşu, kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen aşamaları ele alıp, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve kuruluşun hedeflenen kalite düzeyini en düşük maliyetle elde edebilmesini sağlayacak çabaları başlatmak, koordinasyonu sağlamak ve sonuçları sürekli izleyerek, gereken önlemleri almaktır.
TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO)tarafından uluslararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır.

TS EN ISO 9001 : 2008
Türk Ayrupa Uluslararası Standart Revizyon Standardı Normu Standart numarası Tarihi Enstitüsü 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
Bunlar;

 • Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
 • Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin,kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 • Kişilerin Katılımı :Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 • Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarakyönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 • Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi,kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.


NEDEN ISO 9001:2008?
 

 •  Firmanızın kurumsallaşmasını sağlar,
 •  Üretim ve hizmet maliyetlerinizi azaltır,
 •  Rekabet şansını artırmak,
 •  Verimliliği ve karlılığı arttırır,
 •  Müşteri odaklı çalışma sürecini uygular,
 •  Yüksek rekabet imkanı sağlar,
 •  Firmada bilgi akışını düzenler ve sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlar,
 •  Müşterinin güven duygusunu arttırır,


KİMLER ISO 9001:2008 BELGESİ ALABİLİR?
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi´ni özel ve kamu sektöründe her türlü kuruluş kurabilir.
Üretim, hizmet, yazılım ve donanım sektörlerindeki tüm kuruluşlar bu sistemden yararlanabilir. Örneğin, oteller, okullar,hastaneler, belediyeler, imalat sektöründeki işletmeler, hizmet sektöründeki firmalar... ISO 9001:2008 uygulanabilmesi için firmanın sektörü önemli değildir. ISO 9001:2008, kuruluşun ne üzerine çalışıp çalışmadığına değil yönetim sistemine odaklanır. Ayrıca işletmenin büyüklüğü veya küçüklüğü, kaç kişinin çalıştığı sistemin kurulmasına engel olmamaktadır. 2 Kişilik bir işletme de 1000 kişilik bir işletme de ISO 9001 kapsamına girer. 


ISO 9001 SİSTEMİNİN AMACI NEDİR?

ISO 9001:2008 işletmenin mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir nevi işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri yaratmayı amaçlıyor. Bu standardı yakaladıktan sonra kalitede geliştirmeleri sağlamak daha kolay bir hal alıyor. 


ISO 9001 SİSTEMİNİN MALİYETİ
Sistemin maliyeti birkaç kalemden oluşmakta.


Danışmanlık ve Eğitim Maliyeti:

Firmanın yönetim sisteminin elden geçirilmesi, aksayan yönlerinin düzeltilmesi, dökümantasyonunun kurulumu, tüm personele verilecek kalite ve yönetim sistemiyle ilgili eğitimler, firma içi denetçilerin ve sistemin işleyişini kontrol altında tutacak yöneticilerin eğitimi alanlarını kapsamaktadır.
Bu maliyet firmanın büyüklük ölçeğine, yapılacak işlemlerin kapsamına göre değişmektedir. Ayrıca seçilecek danışmanlık firmasının, sistemin kurulacağı şirketin çıkarlarını gözetecek şekilde davranması, sadece bu işe odaklanmış bir firma olması önem arz etmektedir. "Her işi yaparız abi" mantığıyla işleyen danışmanlık şirketleriyle çalışmak boşa giden emek, zaman, mali kayıp ve firma yönetiminde bilinçsizce yapılan yönetim çalışmaları yüzünden oluşabilecek yönetim krizlerine yol açarak kaynaklarınızın israfına sebep olabilir. Unutulmamalı ki danışmanlık bilgi birikimi ve tecrübeye dayalı bir meslektir. Hiçbir işletme ucuz bilgi alacak kadar zengin değildir.


Kalibrasyon Maliyetleri:
İşletmenizde ölçüme tabi olabilecek donanım(terazi, kumpas, metre....) var ise bunların bakımını ve kalibrasyonunu belli düzenlerle yaptırmak fireyi ve israfı önler. İşletmelerde ölçüme tabi olacak donanım var ise ISO 9001:2008 yönetim sistemi doğrultusunda kalibre ettirilmesi gereklidir. Zaten işletmelerimizin büyük çoğunluğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olsun veya olmasın makine ve teçhizatlarının bakımını ve kalibrasyonunu belli aralıklarla yaptırmaktadırlar. 

Belgelendirme Maliyetleri:
"Belgelendirme maliyeti de firmanın çalışan sayısına bağlı olarak belgelendirme kuruluşları tarafından belirlenir.
Belgelendirmeden kasıt, danışmanların kurmuş olduğu sistemin işlerliğinin bağımsız bir dış denetim firması tarafından onaylanması ve sertifikasyonudur. Denetimden geçerek onaylanan yönetim sisteminiz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardına uygun bulunduğu için bu sertifika ile mükafatlandırılır.

Ancak bu belge 3 yıllık bir süre için geçerlidir. Ayrıca belgeye hak kazanıldıktan sonraki yıl 1. Gözetim, sonraki yıl 2. Gözetim tetkikleri gerçekleştirilerek yılda bir kez sistemin devamlılığının sürdürülüp sürdürülmediği kontrol edilir."
Belgelendirmenin toplam maliyetini şöyle açıklayabiliriz:
Belgelendirme denetimi ve belge bedeli + 1. Gözetim Denetimi Bedeli + 2. Gözetim Denetimi Bedeli = Toplam


Belgelendirme Maliyeti

3. Yılın sonunda belge iptal edilir ve yeni bir denetim gerçekleştirilir. Kazanılacak sertifikanın üzerinde geçerlilik tarihi yazmaktadır

BelgelendirmeBelgelendirme için belirlenmiş yöntem , talimat, spesifikasyon , norm, kural, program ve diğer dokümanların mevcudiyetlerinin ve etkin bir şekilde kullandıklarının somut deliller , muayene, kontrol ve değerlendirme yöntemleri vasıtasıyla incelemeleri yapılır ve belge verilip verilmeyeceğine belgelendirme kuruluşu karar verir.


ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA SÜRECİ
Bir işletmede, Kalite yönetim sistemi alt yapısı aşağıdaki adımlar uygulanarak kurulabilir

 • Temel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • Dokümantasyon eğitimi
 • Proje ekibi ile KYS yapısının tasarlanması
 • KYS politikasının belirlenmesi
 • Kalite mevzuat tarama ve yasala gerekliliklerin tespiti
 • KYS amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve programların oluşturulması
 • Organizasyon şemasının düzenlenmesi
 • KYS görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • KYS dokümantasyon ihtiyacının tespiti ve hazırlanması
 • İç Denetimleri yerine getirecek denetçi ekibin oluşturulması ve eğitilmesi
 • İç Denetimlerin yapılması, raporlanması ve düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi
 • Yönetimin gözden geçime faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • Kalite hedeflerinin belirlenmesi
 • Belglendirme kurluşunun belirlenmesi
 • Belgelendirme denetimi


TREND EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ile ortak çalışma yapan tüm firmalar belgelendirme denetimlerini başarıyla geçirerek belge almaya hak kazanmışlardır


Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri